REGULAMIN GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ OSP GOŚCIERADZ

"Największą i najtrudniejszą sztuką jest współpraca z ludźmi. Jeszcze większą wspólne zmierzanie w określonym kierunku."

 1. PODSTAWA PRAWNA.
 2. CELE I ZADANIA GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ OSP GOŚCIERADZ.
 3. REGULAMIN CZŁONKOSTWA I ASPIRACJI DO CZŁONKOSTWA (STAŻYŚCI).
 4. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA TRENINGÓW I UDZIAŁU W TRENINGACH.
 5. REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gościeradz jest grupą specjalistyczną powołaną i działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu, na podstawie decyzji i uchwały zarządu, zgodnie ze statutem. Przepisy prawne regulujące działalność GPR są tożsame z przepisami regulującymi działalność OSP i Jednostki Operacyjno-Techniczne (wg Regulaminu organizacyjnego JOT OSP Gościeradz z dnia 21.12.2009).

 

2. CELE I ZADANIA GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ OSP GOŚCIERADZ

A. Wyszkolenie i doprowadzenie do egzaminów zespołów (przewodnik z psem) zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 13 grudnia 2012r w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.

B. Wyszkolenie planistów, dowódców, nawigatorów, kierowców, przewodników i przygotowanie ich do udziału w akcjach poszukiwawczych w terenie otwartym i na gruzowisku.

C. Utrzymanie gotowości grupy do udziału w akcjach poszukiwawczych poprzez ciągłość i regularność treningów, ćwiczeń i szkoleń.

D. Dążenie do ciągłego rozwoju i zbudowania niezbędnej bazy sprzętowo-urządzeniowej do sprawnego prowadzenia akcji poszukiwawczych w terenach otwartych i na gruzowiskach.

E. Współpraca i współdziałanie (na podstawie porozumień) na treningach i akcjach z odrębnymi grupami i organizacjami o podobnej specyfice działań.

F. Satysfakcja z pracy społecznej i poczucie, że sukces poszczególnych ratowników jest sukcesem całej grupy, czyli każdego członka w zespole. Nie ma psów ratowniczych bez przewodników, pozorantów, kolegów z zespołu, ratowników, instruktorów, nawigatorów ? całej grupy.

 

 

3. REGULAMIN CZŁONKOSTWA I ASPIRACJI DO CZŁONKOSTWA (STAŻYŚCI)

A. Członkiem GPR OSP GOŚCIERADZ może być każdy członek JOT Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu.

B. Członkowie GPR to:

 1. Dowódca
 2. Planiści
 3. Nawigatorzy
 4. Przewodnicy z psami
 5. Strażacy-ratownicy

C. Na członka GPR może zostać przyjęty również wcześniejszy stażysta aspirujący do członkostwa, któremu został zaliczony okres stażu i ukończył on kurs podstawowy strażaka-ratownika oraz pomyślnie przeszedł badania lekarskie i uzyskał pozytywną opinię zarządu.

D. Praca zespołu przewodnika z psem, będącego członkiem GPR OSP Gościeradz, podlega systematycznej ocenie dowódcy Grupy lub wyznaczonego przez dowódcę trenera, z którym współpracuje Grupa. Każdorazowo przed zgłoszeniem zespołu na egzamin PSP lub innej instytucji, przewodnik z psem poddaje się wewnętrznemu egzaminowi próbnemu GPR OSP Gościeradz, którego termin zostanie ustalony na minimum miesiąc wcześniej. Wyłącznie po wydaniu pozytywnej opinii dowódcy Grupy i zatwierdzeniu jej decyzją zarządu, zespół może przystępować do egzaminu państwowego/zewnętrznego legitymując się członkostwem w OSP Gościeradz.

E. Stażystą zostaje osoba, która podpisze "Umowę wolontariatu dla stażysty" (wzór ? załącznik nr.1).

F. Przyjęcie przewodnika z psem do GPR OSP Gościeradz może nastąpić wg 2 różnych zasad:

 1. Jako zespół poszukiwawczy z psem ? gdy przewodnik posiada ukończony kurs strażaka-ratownika i aktualne badania lekarskie, a pies wraz z przewodnikiem posiada certyfikat w kategorii w której pracują, potwierdzony egzaminem uznawanym przez polskie przepisy prawne. Przewodnik zostaje członkiem GPR lub stażystą ? wg uznania zarządu.
 2. Jako stażysta, wg "Umowy wolontariatu dla stażysty". Uczestniczy wówczas w treningach wg planu i regulaminu treningów grupy, szkoli siebie i psa, aż do zdania egzaminu wewnętrznego grupy, uzyskania niezbędnych uprawnień i certyfikatów oraz zakończenia okresu umowy stażysty i uzyskania pozytywnej opinii zarządu.

G. Przyjęcie zespołu poszukiwawczego z psem następuje po rozmowie kwalifikacyjnej przewodnika i treningu testowym psa przeprowadzonych przez dowódcę grupy i/lub instruktora psów ratowniczych, wskazanego przez dowódcę oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu.

H. Przyjęcie przewodnika psa na stażystę w grupie następuje po rozmowie kwalifikacyjnej przewodnika i testach wstępnych psa przeprowadzonych przez dowódcę grupy i/lub instruktora psów ratowniczych, wskazanego przez dowódcę oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu.

I. Podstawowe wytyczne brane pod uwagę w kwestii przyjęcia przewodnika z psem na staż:

 1. Przewodnik powinien być pełnoletni, zdrowy, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
 2. Pies powinien być socjalny (chętnie dążyć do kontaktu z człowiekiem), zdrowy, chętny do zabaw z człowiekiem, niebojaźliwy, nieagresywny, bez lęków względem ludzi oraz głośnych dźwięków.
 3. Przewodnik powinien mieć własny transport. Treningi odbywają się w miejscach, gdzie komunikacja miejska jest ograniczona (lasy, łąki, okolice Gościeradza i Bydgoszczy), a czasami w dużych odległościach od siedziby grupy.
 4. Po okresie próbnym trwającym do 12 miesięcy przewodnik otrzymuje informację zwrotną o decyzji dotyczącej przyjęcia go na członka grupy .
 5. GPR OSP Gościeradz zastrzega sobie (na podstawie decyzji zarządu) możliwość wcześniejszego zakończenia okresu stażu i przyjęcia stażysty jako członka GPR lub też do wcześniejszego rozwiązania współpracy ze stażystą, jeśli zaistnieją ku temu uzasadnione okoliczności.

4. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA TRENINGÓW I UDZIAŁU W TRENINGACH

I Częstotliwość pracy i ocena wyników.

A. Przewodnik i pies:

 1. Minimum raz w tygodniu w terenie. Wspólne treningi GPR trwają średnio od 2 do 6 godzin. Każdy przewodnik psa (członek GPR lub stażysta) powinien uczestniczyć w takim treningu od początku do końca, obserwować pracę innych i pozorować.
 2. Treningi psiego posłuszeństwa i współpracy z przewodnikiem - we własnym zakresie lub pod okiem wyznaczonego przez Grupę trenera. Każdy zespół przewodnik + pies jest regularnie poddawany ocenie dowódcy grupy i/lub wskazanego trenera czy osiąga oczekiwane postępy w zakresie posłuszeństwa i współpracy.
 3. Uczestnictwo w wyznaczonych kursach i szkoleniach z nawigacji i obsługi GPS. Każdy przewodnik psa musi posiąść umiejętność obsługi urządzeń GPS oraz nawigowania innych zespołów przewodnik + pies lub tzw. szybkiej trójki.
 4. Dodatkowe aktywności:
 •  zajęcia z dziećmi w szkołach, przedszkolach
 • udział w pokazach, festynach,
 • zajęcia z planistyki, nawigacji, pomocy przedmedycznej
 • akcje poszukiwawcze (różne terminy).

B. Planista, nawigator, kierowca:

 1. Minimum raz w miesiącu trening z psami (pozoracja) - każdy planista, nawigator powinien znać psy i ludzi z którymi pracuje w terenie na akcji, a także metody i styl ich pracy.
 2. Udział w szkoleniach i kursach wytypowanych w innych organizacjach oraz prowadzonych przez dowódcę GPR i/lub naczelnika OSP Gościeradz (nawigacja, planistyka, pomoc przedmedyczna)
 3. Dodatkowe aktywności:
 • zajęcia z dziećmi w szkołach, przedszkolach,
 • udział w pokazach, festynach,
 • akcje poszukiwawcze (różne terminy).

C. Udział w treningach osób/zespołów niezrzeszonych w GPR OSP Gościeradz:

        1. Dopuszcza się udział osób, zespołów, a nawet całych grup poszukiwawczych spoza GPR OSP Gościeradz w treningach i szkoleniach organizowanych przez GPR OSP Gościeradz, wyłącznie na warunkach i zasadach określonych przez GPR OSP Gościeradz i z poszanowaniem niniejszego regulaminu.

        2. Dopuszcza się również gościnny udział członków GPR OSP Gościeradz w szkoleniach i treningach urządzanych przez inne grupy i organizacje, na ich warunkach i zasadach, ale zawsze za zgodą dowódcy GPR OSP Gościeradz.

II Zasady na treningu z psem

 1. Przewodnik jest zobowiązany do posiadania podstawowego sprzętu, wyposażenia i nagród dla psa oraz niezbędnego wyposażenia dla siebie.
 2. Przewodnik psa zwłokowego dba o posiadanie, wymianę i przechowywanie próbek zapachowych.
 3. Czas w oczekiwaniu na swoje zadanie treningowe psy spędzają w aucie przewodnika lub w klatce i wychodzą z nich na smyczy. Przewodnik musi dopilnować, żeby jego pies nie nawiązywał niepożądanych kontaktów z innymi psami na treningu.
 4. Dopuszcza się, na polecenie trenera lub dowódcy, sytuację pracy kilku psów na raz lub nauki cierpliwego czekania na swoją kolej wszystkich psów obecnych na treningu, podczas gdy jeden z nich wykonuje swoje zadanie.
 5. Psy witają się na smyczach, mogą się zapoznać i obwąchać, ale na smyczach i pod kontrolą przewodników.
 6. Psy przed treningiem i po treningu są w kontakcie z przewodnikiem. Udają się na ewentualny spacer z przewodnikiem, a nie z innymi psami.
 7. Informacje o terminie i miejscu treningu wysyłane są za pomocą wiadomości sms lub poprzez specjalnie do tego utworzoną grupę messengerową. Każdy ratownik zobowiązany jest odpowiedzieć wg ustalonego schematu.
 8. Na umówionych treningach wszyscy starają się pilnować ustalonej kolejności wejść, przygotowywać psa, nagrody i osprzęt używany do wykonania zadania odpowiednio wcześniej, żeby niepotrzebnie nie przedłużać trwania całego treningu lub szkolenia.
 9. Obowiązkiem każdego przewodnika jest nie tylko dbanie o własnego psa, ale też pozorowanie innym i pomoc w organizacji treningu.
 10.  Teren na którym odbył się trening pozostawiamy zawsze czysty i sprzątamy nie tylko po sobie ale również po obcych bywalcach danego miejsca. Dbamy o pozytywne postrzeganie działalności Grupy.
 11.  Miejsc przeznaczonych do treningu, w celu ich urozmaicania oraz pomocy w organizacji, może wyszukiwać każdy członek i stażysta GPR. Zgłasza propozycję do dowódcy, a po akceptacji przeprowadza proces uzyskania pozwoleń u odpowiednich instytucji lub prywatnego właściciela oraz umawia z nim termin treningu.
 12.  Zaleca się posiadanie przez każdego przewodnika indywidualnego ubezpieczenia NNW oraz OC w życiu prywatnym, obejmującego szkody wyrządzone przez psa.

 

5. REGULAMIN PROWADZENIA DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH

 1. Do wyjazdów na akcje poszukiwawczo - ratownicze uprawnieni są ratownicy którzy ukończyli 18 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz ukończyli kurs podstawowy strażaka-ratownika.
 2. Dopuszcza się bezpośrednią wspólną pracę GPR OSP Gościeradz podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczej z cywilnymi zespołami człowiek-pies (zwłaszcza z tymi, które znamy przez wspólne trenowanie), ale wyłącznie z posiadającymi odpowiednie i aktualne certyfikacje PSP. W takiej sytuacji dowódca GPR zgłasza potrzebę do naczelnika OSP Gościeradz, a ten do stanowiska kierowania lub do policji o zadysponowanie cywilnego zespołu poszukiwawczego. Cywilny zespół podlega wówczas bezpośrednio dowodzeniu GPR OSP Gościeradz podczas tejże akcji poszukiwawczej.
 3. Informacje o wprowadzeniu GPR w stan gotowości bądź o wyjazdach na akcje poszukiwawczo - ratownicze wysyłane są za pomocą wiadomości SMS i/lub systemem e-remiza. Po otrzymaniu wiadomości o stanie gotowości lub wyjeździe na akcję poszukiwawczo - ratowniczą, każdy ratownik zobowiązany jest wysłać odpowiedź wg ustalonego schematu.
 4. Minimalna liczba ratowników wyjeżdżających do akcji poszukiwawczo-ratowniczej to 4, zgodnie z wytycznymi KSRG, chyba że dyspozycja z SKKM w Bydgoszczy będzie inna.
 5. Sprzęt i urządzenia niezbędne do udziału w akcji poszukiwawczo-ratowniczej opisane zostały w osobnym dokumencie GPR OSP Gościeradz, a ich wykaz znajduje się na tablicy informacyjnej w remizie OSP Gościeradz oraz w teczce GPR w dyżurce.
 6. Podczas akcji dopuszczalna i wskazana jest współpraca GPR OSP Gościeradz z zewnętrznymi grupami i zespołami poszukiwawczo-ratowniczymi działającymi w systemie KSRG lub na zasadach cywilnych stowarzyszeń i fundacji oraz z grupami PCK czy WOT.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie zatwierdzony wraz z załącznikiem przez zarząd OSP Gościeradz.
 2. Wszelkie ewentualne zmiany lub nowe postanowienia skutkować będą pisemnym aneksem do niniejszego regulaminu lub powstaniem i zatwierdzeniem nowego.
 3. Niniejszy regulamin musi być zaakceptowany przez wszystkich członków GPR OSP Gościeradz oraz stażystów aspirujących do członkostwa. Akceptacja zostanie potwierdzona własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem.

 

UMOWA WOLONTARIATU DLA STAŻYSTY GPR OSP GOŚCIERADZ

(ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu GPR OSP Gościeradz)

Każdy ratownik powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za proces szkolenia. Główną zaletą ratownika jest umiejętność pracy w zespole.

Akcje poszukiwawcze nie dają możliwości znalezienia poszkodowanego dla każdego psa w zespole, nawigatora, ratownika, planisty. Celem jest również dobrze przeszukany sektor (także ten bez poszkodowanego), zdany egzamin, odpowiednie kwalifikacje, uczciwa praca, a także znaleziony poszkodowany przez innego kolegę czy zespół z psem.

Treningi są po to aby obnażać słabe strony. Im więcej ujawnimy ich na treningu, tym mniej będzie ich na akcjach.

Mimo braku motywacji finansowej powinniśmy czuć odpowiedzialność za powierzone nam zadania.

Ratownictwo to pasja, która wymaga wiedzy, współpracy, chęci. W cieniu sukcesu każdego psa i przewodnika stoją inni ludzie. Silni jesteśmy tylko jako zespół.

Wspólne treningi powinny satysfakcjonować. Jeśli nie - może nie jest to nasza pasja, lub nie odpowiada nam praca w takim zespole. Może lepiej odejść i zrealizować swoje założenia w innym miejscu.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA (NAWIGATORA, PLANISTY, PRZEWODNIKA PSA) NA STAŻ DO GPR OSP GOŚCIERADZ:

 

 1. Przed rozpoczęciem stażu, kandydat odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Gościeradz.
 2.  Staż trwa 12 miesięcy. Datą rozpoczęcia stażu jest ta na niniejszej umowie.
 3. Aby otrzymać pozytywną opinię dowódcy GPR oraz Zarządu OSP kandydat przez łączny okres stażu powinien uzyskać 70% frekwencję  aktywności zespołu (lista obecności prowadzona przez dowódcę GPR).
 4. Stażysta powinien być pełnoletni, zdrowy, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Powinien posiadać własny transport. Treningi odbywają się w miejscach, gdzie komunikacja miejska jest ograniczona (lasy, łąki, okolice Bydgoszczy).
 5. Stażysta powinien zapoznać się i zaakceptować regulamin Grupy.
 6. GPR OSP Gościeradz zastrzega sobie (na podstawie decyzji zarządu) możliwość wcześniejszego zakończenia okresu stażu i przyjęcia stażysty jako członka GPR lub też do wcześniejszego rozwiązania współpracy ze stażystą, jeśli zaistnieją ku temu uzasadnione okoliczności.
 7. Ze stażu może zrezygnować również stażysta, rozwiązując umowę w dowolnym momencie, lecz po uprzednim podaniu przyczyn.

Udostępnij