JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM JEDNOSTKI OSP

Blog Single

Często otrzymujemy pytanie, jak wstąpić do OSP? Prosta odpowiedź to - trzeba chcieć. Poniżej przedstawimy bardzo skrócony obraz członkostwa w ochotniczych strażach pożarnych.

Każda jednostka OSP jest stowarzyszeniem i posiada statut, który określa rodzaj członków.

Według wzorcowego statutu, członkowie OSP dzielą się na honorowych, wspierających i zwyczajnych.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych oraz  za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 18 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

A więc jak zostać członkiem zwyczajnym OSP? Jest to proces złożony, najłatwiej mają małoletni, którzy po dostarczeniu zgody opiekunów uczestniczą w zajęciach MDP (młodzieżowej drużyny pożarniczej) i czynnie uczestnicząc automatycznie stają się członkami OSP. Osoby pełnoletnie chcące wstąpić w szeregi strażaków składają deklarację wstąpienia do jednostki, którą muszą asygnować dwie osoby wprowadzające będące członkami danej OSP.

Jak uzyskać poparcie wstąpienia? Uczestnicząc w życiu jednostki: pojawiać się na zajęciach MDP, ćwiczeniach wewnętrznych i pracach w remizie. Ogólnodostępne spotkania są zapisane w kalendarzu dyżurów jednostki w dziale strefa strażaka. Gwarantujemy ciekawe zajęcia i sporą dawkę wiedzy, każdy jest mile widziany.

Starasz się, przychodzisz na zajęcia, co najmniej dwóch strażaków dostrzegło Twój potencjał i podpisało deklarację wstąpienia a zarząd drogą uchwały ją przyjął. Jesteś członkiem OSP, masz prawo wybierać i być wybieranym do władz OSP, uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu, wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP, korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP oraz używać munduru galowego, dystynkcji i odznak. I tyle?

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy JOT (jednostka operacyjno-techniczna) czyli pododdział strażaków ratowników OSP przeznaczony do działań ratowniczych.

Jakie wymagania są stawiane ratownikom OSP powoływanym do JOT?  Precyzuje to regulamin JOT, najważniejsze to wykształcenie co najmniej pełne podstawowe, dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do służby ratowniczej oraz ukończenie kursu podstawowego strażaka. Ze względu na to, że badania, kurs podstawowy, ubezpieczenie oraz kompletny ubiór osobisty są bezpłatne dla kandydata, decyzję o powołaniu do JOT podejmuje zarząd danej OSP. A dalej to już nieskończona kariera, kolejne kursy, szkolenia, specjalizacje a przede wszystkim niesienie pomocy. Tak, trzeba tylko chcieć.

Udostępnij
Opublikowany przez Andrzej Szwesta